FEL

Felhasználási jogok

Azzal, hogy belép a nekedelmeselem.hu oldalra, feltétel és kivétel nélkül elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, továbbá az annak részét képező adatkezelési és -védelmi szabályzatban foglaltakat.

Kosztin Emese e.v. (továbbiakban Üzemeltető) fenntart minden, a nekedelmeselem.hu bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weblap lapjain közölt tartalom egészének vagy részeinek terjesztése, értékesítése.

Az Üzemeltető, mint a lap kiadója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.nekedelmeselem.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

1./ A nekedelmeselem.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) található tartalom a Kosztin Emese e.v.(továbbiakban Tulajdonos) szellemi tulajdona, és teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll. A Tulajdonosnak a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás.

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos különösen, de nem kizárólagosan a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

A Tulajdonos pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2./ Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre:

2.1./ A szabad felhasználás esetei

2.1.1./ Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről – kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

2.1.2./ A honlapon található cikkekre mutató link más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

2.2./ Másodközlés írásbeli engedéllyel

A honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti 2.1./ pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a Tulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges. A Tulajdonos a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában a Tulajdonos díjazásra jogosult.

3./ A Tulajdonos szerzői jog által védett műve jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei

A Tulajdonos szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben a Tulajdonos jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében a Tulajdonos követelheti

a./ a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b./ a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c./ hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d./ hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

e./ a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

f./ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;

g./ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő a Tulajdonos szerzői jog által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.

A nekedelmeselem.hu weboldalon megjelenő cikkek szereplői mind hozzájárultak, közreműködtek és engedélyezték a róluk szóló írások, a róluk készült fotók, videók megjelenését. 

Facebook hozzászólások